เหล่าบรรดาผองข้าฯ มิเสียชาติเกิดแล้วที่ได้เคยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
จักนำพายึดถือพระองค์เป็นที่สุดแห่งต้นแบบการทำหน้าที่ทุกวันให้ดีที่สุด
และสอนคนรุ่นต่อๆไปตราบสิ้นพลานามัยที่จะทำได้ ขออธิษฐานจิต เป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป


ที่มาของตราสัญลักษณ์ประจำสมาคม จากความหมายของหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริ